Kategori arşivi: Eserleri

İsmail Gaspıralı Bey’in Edebî Tenkitleri : Tenkit

İsmail Gaspıralı * [12-] OSMANLI GAZETELERİNDEN [ İlâve-i Tercüman, 28 R. Evvel 1314 / 25 Ağustos 1896, No: 33] Neşrinden evvel suret-i ilânı hususunda muaheze yollu bazı mülâhazalar dercettiğimiz ve şimdi “Sabah” gazetesinde tefrika edilmekte olan “Güller Dikenler” nam roman … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

İsmail Gaspıralı Bey’in Edebî Tenkitleri : Tenkit

İsmail Gaspıralı * [10-] EBÜZZİYA TEVFİK BEY [İlâve-i Tercüman, 27 Şevval 1313 / 31 Mart 1896, No: 13 ] Zamanımızda Osmanlı muharrirleri ve naşirleri arasında şöhret almışların biri Ebüzziya Tevfik Bey�dir. Muharrirlikte ve naşirlikte kendine mahsus bir mevki sahibidir. Edebiyyat-ı … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

İsmail Gaspıralı Bey’in Edebî Tenkitleri : Tenkit

İsmail Gaspıralı * [9-] TENKİT Ekrem Beyefendinin “Sâime”si [ İlâve-i Tercüman, 25 Şaban 1313 / 28 Yanvar 1896, Sayı: 4 ] Türkçe çıkan gazetelerin en ilerisinde bulunan “İkdâm” gazetesinin  516’ıncı numarasından itibaren ilerisinde Recaizade Ekrem Beyefendi�nin “Sâime” nam, millî hikâyesi … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

İsmail Gaspıralı Bey’in Edebî Tenkitleri : Tenkit

İsmail Gaspıralı * [7�] TENKİT ( İlâve-i Tercüman, 4 Şaban 1313 / 7 Yanvar 1896, No:1 ) Edebiyyatı teşkil eden şiir, hikâye, facia, rivayet, temsil, latife, med-hiyye, hiciv babları müslümanlara malum olduğu hâlde edebiyyatın belki en mühim bir kısmı addolunacak … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

İsmail Gaspıralı Bey’in Edebî Tenkitleri : Tenkit

İsmail Gaspıralı * [2-]TENKİT [ İlâve-i Tercüman, 2 C. Evvel 1313 / 8 Oktyabr 1895, No: 38, s. 38 ] Beş on senelerden beri İstanbul’da neşrolunmuş edebî kitapların hemen bir nısfı tercüme romanlardan ibarettir. Bunların tesir ve hizmet ve mahiyyet-i … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

İsmail Gaspıralı Bey’in Edebî Tenkitleri : [1] MATBUAT-I OSMANİYYE

* İsmail Gaspıralı [İlâve-i Tercüman,  10 R. Ahir 1313 / 17 Sentyabr 1895,  No: 35, s.110-111] On beş yirmi seneden beri Memalik-i Osmaniyye’de her dilde ve bâ-husus Türkçe pek çok fennî ve edebî kitaplar neşredildi. Şöyle ki Osmanlıların edebiyyatta ve … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Medrese Meselesi (2)

İsmail Gaspıralı Medreseleri yahşırak ve yani bir usûle getirmek için hâl-i hâzıralarına dikkat etmek lâzımdır. Medreselerde her bir hücre ve odanın talebesi ayrıca bir cem’iyet olarak aş su ve şâir levazımını özi tedârik eder bundan ötrü günün büyük bir kısmı … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Medrese Mes’elesi (1)

İsmail Gaspıralı Medrese-i îslâmiyelerde ‘ulûm-ı dîniyeden mâ’ada fünûn-ı cedîde tahsîli ‘âdet edilse fâ’ideden hâli olmayacağı geçen bir nüshamızda Trabzon vilâyetinden alınıp kısmen dere edilmiş bir mektupta arzu edilmiş idi. Bu mes’ele ‘indimizde en büyük ‘ad olunan bir mes’eledir. 1881 senesi … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

LİSÂN MES’ELESİ

İsmail Gaspıralı İzmir’de “İzmir” namında neşr olunan yeni ve güzel gazetenin bir nüshasında “umûm-ı üdebâmıza bir ihtar” ser-levhasıyla bir bent okuduk. “Türk, ‘Arap, ‘Acem lisân-ı edebîlerinin hey’et-i mecmu’asından mürekkep enmüzec-i bediî” olan Osmanlı lisânının kısm-ı edebîsini nazar-ı tedkîkden geçirecek olur … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazene

İsmail Gaspıralı Mukaddeme Zamanımızda Avrupa medeniyeti dünyanın her tarafında intişar yolundadır. Zamanımızdaki hayli memâlik-i îslâmiyede, medeniyet-i garbiye arzusunda bulunup, tarîk-i terakkiye girmiştir. Zamanımızdaki İslâmlar arasında malumatlı adamlar çoğalmakta olup intişâr-ı medeniyet zımnında teşvikât artmaktadır. Bu medeniyeti mu’ayene ve muvâzene etmek … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın